AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

500. výročí kázání na Hispaniole

Antonio de Montesinos byl dominikánským řeholníkem na ostrově Hispaniola (dnes Haiti a Dominikánská republika), který jako první příslušník duchovenstva veřejně odsoudit všechny formy otroctví a útlaku domorodých národů v Americe.
Bratrem dominikánem se stal v klášteře svatého Štěpána v Salamance, kde nejspíš také studoval. Byl členem první skupiny dominikánů, kteří v září 1510 přišli na ostrov Hispaniola pod vedením Pedra de Cordova. Byl známý pro svou příkladnou zbožnost, svou lásku k přísné observanci, pro svou výmluvnost a morální odvahu.
21. prosince 1511, o čtvrté neděli adventní, de Montesinos pronesl vášnivé kázání, ve kterém kritizoval praktiky španělského koloniálního systému encomienda a káral zneužívání lidu Taíno na Hispaniole.
Po výčtu nespravedlností na původních obyvatelích de Montesinos prohlásil, že Španělé na ostrově "jsou ve smrtelném hříchu, žijí a umírají v něm kvůli krutosti a tyranii, kterých se dopouštějí na nevinných lidech." Kázání pobouřilo conquistadory, včetně admirála Diega Columba (syna Kryštofa Columba) a další reprezentanty krále.
Jejich protesty vyústily v nařízení krále Ferdinanda Katolického s příkazem, že Montesino a další dominikáni, kteří jej podporovali, museli odplout zpět do Španělska. Zpočátku měl Ferdinand o kázání Montesina zprávy jako o "novém a neodůvodněném postoji" a o "nebezpečném názoru, který je velmi škodlivý všem zájmům v této zemi." Po návratu do Španělska se Montesinovi a jeho druhům podařilo přesvědčit krále o správnosti jejich postoje.
To mělo za následek, že král svolal komisi, která v Burgosu vyhlásila zákony, jakýsi první kodex nařízení usilující o ochranu domorodého obyvatelstva, které upravovaly zacházení s nimi a výměnný obchod, a omezovaly nároky španělských kolonizátorů vůči nim.
Montesinovo kázání také mělo rozhodující vliv na Bartoloméa de las Casas, který ho slyšel z první ruky. Las Casas se později stal známým obhájce práv domorodých národů v Americe.

www.dominicos.org


Text kázání Antonia de Montesinos o 4. neděle adventní dne 21.12.1511

Abyste si uvědomili své jednání, přišel jsem jako hlas Kristův na poušti tohoto ostrova. Měli byste naslouchat tomuto hlasu velmi pozorně, ne jen tak, nýbrž celým svým srdcem a všemi svými smysly. Bude to hlas nový, jaký jste nikdy neslyšeli, velmi tvrdý a překvapivější a nebezpečnější, než jste si mysleli, že kdy uslyšíte.

Tento hlas vám říká, že jste všichni ve smrtelném hříchu. V něm žijete i umíráte kvůli krutosti a trýznění, jakých se dopouštíte na těchto nevinných lidech.

Řekněte: Jakým právem jednáte s těmito indiány tak krutě a strašlivě? Na základě jaké autority jste vedli tak odporné války s těmito lidmi, kteří žili ve své zemi klidně a mírumilovně, a trýznili jste nespočetné množství z nich neslýchanými vraždami a pustošením? Proč je tak utiskujete a utlačujete, nedáváte jim jíst ani je neléčíte z nemocí, z nichž se při tak namáhavé práci, kterou jim ukládáte, neuzdraví, a umírají; lépe řečeno, proč je zabíjíte kvůli tomu, abyste každý den získávali další zlato? A jak se staráte o to, aby se vzdělávali, aby poznali vašeho Boha a stvořitele, byli pokřtěni, chodili na mši svatou, ctili neděle a svátky?

Copak to nejsou lidé? Nemají rozumovou duši? Nejste povinni je milovat jako sebe samé? Copak to nechápete? Necítíte to? Proč jste upadli do tak hlubokého a lhostejného spánku? Vězte, že ve stavu, v němž se nyní nacházíte, nemůžete být spaseni více než Maurové nebo Turci, kteří nemají a nechtějí mít víru v Ježíše Krista.

Para daros a conocer estas verdades me he subido aquí yo, que soy la voz de Cristo en el desierto de esta isla. Y, por tanto, conviene que con atención no cualquiera, sino con todo vuestro corazón y con todos vuestros sentidos, la oigáis; la cual voz os será la más nueva que nunca oísteis, la más áspera y dura y espantable y peligrosa que jamás no pensasteis oír.

Esta voz os dice que todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes.

Decid: ¿Con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes, que estaban en sus tierras mansas y pacíficas donde tan infinitas de ellas, con muerte y estragos nunca oídos habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin darles de comer ni curarlos en sus enfermedades en que, de los excesivos trabajos que les dais, incurren y se os mueren y, por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir oro cada día? Y ¿qué cuidado tenéis de quien los adoctrine y que conozcan a su Dios y creador, sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos?

¿Éstos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No estáis obligados a amarlos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño tan letárgico dormidos? Tened por cierto que en el estado en que estáis no os podéis más salvar que los que carecen y no quieren la fe de Jesucristo.


AGK Řím 2010, č. 171: [Petitio] Žádáme bratry celého řádu, aby o 4. neděli adventní roku 2011 ve všech kostelích v naší správě přečetli kázání Antonia de Montesinos pronesené na ostrově Hispoaniola o 4. neděli adventní roku 1511 nebo na toto téma sami kázali. Ať se tímto způsobem společně připomene tato událost, která byla vystoupením na obranu lidské důstojnosti ve jménu církve.