AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Přednáškový cyklus k výstavě Hic sunt (domini) canes

Společnost Cortuum s.r.o. a Klášter dominikánů Praha pořádá přednáškový cyklus k výstavě Hic sunt (domini) canes. Přednášky se konají vždy v úterý od 17:00 v barokním refektáři dominikánského kláštera, vstup z ul. Jilské 7a, Praha 1-Staré Město.

(1) Minulost a současnost kostela a kláštera svatého Jiljí

5. 10. 2010 úvodní přednáška s komentovanou prohlídkou - Mgr. Dušan FOLTÝN a Mgr. Romuald ROB OP

Toto místo v srdci pražského Starého Města se může pochlubit bohatou historií sahající hluboko do středověku. Svatojilská kolegiátní kapitula, bohatý utrakvistický farní kostel, nedávno obnovené působení Řádu bratří kazatelů... Jakou roli sehrálo toto místo v českých dějinách a jaký kulturní odkaz nám zanechala uplynulá staletí? A v neposlední řadě - jak se může tradičním formám dostat oživení v dnešní době? Mají dnes co říci nejen odborníkům, ale i běžným obyvatelům Prahy, našim dětem? Na to se snaží odpovědět přednášející z Centra medievistických studií AV ČR a UK v Praze a Kláštera dominikánů Praha.

(2) Inkvizice v Čechách v předhusitské době

26. 10. 2010 pohled historika - přednáška a diskuze - Pavel SOUKUP, PhD

Doba lucemburských králů Jana, Karla a Václava byla vedle pozoruhodného kulturního a společenského rozkvětu také svědkem rozsáhlých kampaní proti kacířům. Po celé století před upálením Jana Husa dohlížela inkvizice na čistotu víry a poslušnost církvi a mezi prostředky represe nechybělo ani upalování na hranici. Přednáška se zaměří na osobnosti a činnost inkvizitorů z dominikánského a minoritského řádu i z řad světského duchovenstva. V pozadí přitom bude stát otázka, jakou roli sehrála inkvizice při formování opravných a opozičních proudů v církvi, které nakonec vyústily v husitství.

(3) Svět českých a moravských dominikánek od středověku po novověk

9. 11. 2010 o životě a působení mnišek kazatelského řádu nejen v Praze u svaté Anny - PhDr. Mgr. Tomáš ČERNUŠÁK, PhD

Dominikánské mnišky měly v období od 13. do 18. století v českých zemích několik přísně uzavřených komunit, jejichž úkolem bylo - podle intencí zakladatele řádu sv. Dominika - podporovat svou modlitbou činnost dominikánských bratří. Přes jejich oddělenost od světa se těchto komunit dotkly různé dobové změny - některé měly počátek v hnutí "apoštolské chudoby", musely se potýkat s úpadkem observancí i snahou o vnitřní reformu, válečnými událostmi a šířením myšlenek reformace, zápasit s modernizačními reformami habsburských panovníků.

(4) Dominikánský klášter na Starém Městě - vidět a porozumět

7. 12. 2010 zasvěcená prohlídka kláštera a kostela sv. Jiljí včetně míst méně známých - Ing. Petr MACEK, PhD (sraz v barokním refektáři, poté komentovaná prohlídka)

Každé místo má svoji historii, která se stále odráží v jeho jedinečné podobě. Působivý areál dominikánského kláštera sv. Jiljí vznikal za zcela konkrétních okolností na zcela konkrétním místě. Dobové představy a ideály se odrazily ve výsledné podobě budov, které jsou jejich hmotnými svědky. Jednotlivé fáze se na sebe postupně vršily, vedly spolu spor i dialog. Někdy jsou tyto stopy patrné první pohled, jindy je musíme obtížně hledat v některých zdánlivě nevýznamných detailech. Na tyto skutečnosti se zaměří netradiční prohlídka konventu i klášterního kostela.

- více na www.vystava-dominikani.cz -