AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Salve 3/08 – Pius XII.

(Pius XII. - papež proti totalitám 20. století)

Třetí číslo revue Salve vychází 9. října 2008 v den 50. výročí úmrtí jednoho z nejvýznamnějších papežů 20. století, Pia XII. Skladba celého čísla zřetelně sleduje dvě tendence - představit dílo papeže v jeho mimořádné mnohostrannosti (monotematické články rozebírající především na základě encyklik jeho přínos v oblastech etiky, míru, biblistiky, ekleziologie, liturgiky, dogmatu) a zároveň fundovaně zpochybnit i dnes ještě často se objevující stereotyp Pia XII. jako papeže, který měl během II. světové války údajně "mlčet o holocaustu".

Piánské číslo Salve otevírá komplexní studie historika a teologa Tomáše Petráčka, charakterizující obecně církev doby Pia XII., s jejím složitým dědictvím postosvícenského vyrovnávání se s moderní dobou, ambivalentním odkazem modernismu, ale též ryzími reformními tendencemi, které právě v době Pia XII. nabývají na důležitosti, je jim stále více nasloucháno, aby pak došly docenění v době II. vatikánského koncilu. Studie historika Jaroslava Šebka Papežská politika a české země 1938-1945 ukazuje na konkrétním příkladu českého pohraničí fungování papežské diplomacie a obtíže, jež musela v době válečného konfliktu zohledňovat. Práce předního světového znalce pontifikátu Pia XII. Philippa Chenauxa dále rozvádí téma Pius XII. a druhá světová válka, klade papeže do širšího kontextu vatikánské diplomacie, ale též jeho vlastní duchovní formace a ukazuje, jak uměle byla propagandistická teze o "Hitlerově papeži" vytvořena. Podněty z Chenauxovy studie a další, týkající se např. významu Pia XII. pro vznik Evropské unie, jsou poté dále rozvedeny v exkluzivním rozhovoru s tímto badatelem, příznačně nazvaném Papež musí mluvit jako papež. Jakýmsi završením historického bloku o Piu XII., který byl zásadně ovlivněn fenoménem II. světové války, a vykročením do budoucnosti je článek Heinze-Gerharda Justenhovena Papež Pius XII., průkopník mírové etiky ve 20. století. Poté se 3. číslo Salve obrací k věroučnému a pastýřskému odkazu velkého papeže. Polský dominikán Piotr Napiwodzki se ve studii Mystici Corporis Christi a spor o pojetí církve zabývá velmi živými teologickými diskuzemi o ekleziologii, které byly příznačné pro dobu bezprostředně předcházející pontifikát Pia XII. a mající v jeho encyklice důležité završení. Tomáš Petráček rekonstruuje v téměř detektivní studii cestu k encyklice Divino afflante Spiritu, která představovala zcela klíčový dokument podporující biblické studium v rámci katolické církve, mimořádně těžce poznamenané protimodernistickými omezeními. Jan Rückl shrnuje v práci Pius XII. a liturgické reformy plody hnutí liturgické obnovy. Další polský badatel, Konrad Glombik, v syntetickém přehledu postihuje hlavní teze morální nauky Pia XII. a ukazuje, jak podstatě papež ovlivnil v době rozvoje medicíny morální reflexi jejích nových objevů a možností. Završením čísla je pak článek španělského benediktina Santiaga Cantery Montenegra OSB o novém dogmatu o Nanebevzetí Panny Marie.

Třetí číslo Salve o papeži Piu XII. je doplněno zevrubným kalendáriem jeho pontifikátu a doby, nechybí blok recenzí, a to vše je doplněno obrazovým doprovodem představujícím papeže Pia XII., pro kterého, jak píše v editorialu šéfredaktor biskup Dominik Duka OP, "na stránkách našeho tisku nebylo místo, jen slova kritiky a zesměšňující karikatury".

salve.op.cz