AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Nové číslo teologické revue Salve (4/2007)

"Co je teologie?"

"Co je teologie?" Na tuto ne vždy snadnou otázku se snaží odpovědět nové číslo (4/2007) dominikánské revue Salve. Jelikož je tento časopis - jak ukazuje jeho podtitul -, Revue pro teologii, duchovní život a kulturu, zabývá se tak samotnými základy svého poslání a své existence.

Teologie je jistě vědou, a to první vědou, ale zároveň velmi specifickou vědou, neboť jejími principy nejsou skutečnosti tohoto světa, ale transcendentní pravdy víry. Na druhé straně ovšem usiluje zapojit do poznávání těchto pravd veškerou sílu lidské racionality. Můžeme proto obrazně říci, že teologie je svými principy zakořeněna v nebi, avšak svým způsobem uvažování spočívá na zemi a vstupuje do kontaktu s jinými vědeckými disciplínami. Tuto současnou "nebeskost" a "pozemskost" teologie, kterou můžeme shrnout do jejího označení jakožto věda víry, se jednotlivé články revue Salve snaží postihnout z různých zorných úhlů.

Časopis otevírá rozhovor s Christophem kardinálem Schönbornem OP, vídeňským arcibiskupem. Jako osoba nad jiné povolaná, neboť patří bezesporu k současným nejvýznamnějším teologům, odpovídá na otázku po podstatě teologie a zdůrazňuje přitom pravdy víry jako její principy. Jeho další odpovědi se zabývají stvořením a evolucí, současným filozofickým relativismem, kardinálovou prací na Katechismu katolické církve a jinými tématy.

Následuje esej našeho známého teologa prof. Ctirada V. Pospíšila OFM, která se zastavuje u někdy napjatých vztahů mezi teologií a religionistikou. Obojí má svůj "lesk a bídu", své klady a omezení, a proto si nemají konkurovat, ale vstupovat do vzájemného dialogu a obohacování. Štěpán M. Filip OP ve svém článku o teologickém pluralismu ukazuje na to, jak "pozemskost" teologie, totiž zapojení různých filozofií do výkladů jediné víry, může vést a skutečně vede k mnoha často protikladným teologickým názorům, které však nesmí zpochybnit neměnné jádro víry. Studie Pavla Vojtěcha Kohuta OCD, spirituálního teologa, se naopak více zaměřuje na "nebeskost" teologie a podtrhává bytostnou podmíněnost ryzí teologie a svatosti. Svatí jsou tak nejlepšími teology.

První, kdo systematicky probral otázku teologických pramenů, tj. jejího současného zakotvení v Božím zjevení a lidském rozumu, byl Melchor Cano OP (1509-1560), přestavitel Salamanské teologické školy, ve svém díle O teologických místech (1563). Článek opět z pera Š. M. Filipa OP proto po vylíčení někdy velmi dramatických Canových životních osudů uvádí do tohoto teologického díla a přináší z něho několik ukázek. Jedním z prvních svědků posvátné tradice a teologických pramenů je liturgie církve. Proto právě tomuto tématu je věnován navazující článek kardinála Yvese Congara OP, jednoho z velikánů a klasiků teologie 20. století.

Celá oblast teologie je v Salve zakončena náročným textem Gilberta Narcisse OP, zástupce současné toulouské tomistické školy zformované kolem Revue thomiste. Článek První kroky v teologii postupně pojednává o základních etapách teologické práce a ukazuje na teologii jako vědu a moudrost zároveň. Doplněním základního tématu teologie je článek představující nejnovějšího encykliku Benedikta XVI. o křesťanské naději Spe salvi od C. V. Pospíšila OFM.

Jedním z jistě ne nevýznamných teologických míst je bezesporu umění. Číslo Salve je s vědomím toho provázeno ilustracemi známého výtvarníka a biblického ilustrátora Václava Sokola, fotografický cyklus jeho pozoruhodného betléma v kostele v Odolena Vodě navíc celé číslo v úvodu otevírá.

I když nejnovější číslo revue Salve nepodává vyčerpávající odpověď na otázku, co je teologie, jistě do značné míry odhaluje a přibližuje podstatu této vědy víry. Ukazuje, jakou důležitost má to, aby každý teolog - a více či méně každý křesťan - byl zároveň člověkem pevné a živé víry a odvážného rozumu. Vždyť "rozum a víra - fides et ratio - jsou jako dvě křídla, jimiž se lidský duch pozvedá k nazírání pravdy". (JAN PAVEL II.: encyklika Fides et ratio)

salve.op.cz
(objednat je možné přes knihkupectví Oliva)