Bratři

Bratři se po vzoru svatého Dominika cele zasvěcují Bohu a hlásání evangelia. Mají účast na poslání apoštolů a berou na sebe i způsob jejich života. Žijí společným životem v komunitě, zachovávají sliby čistoty, chudoby a poslušnosti, slaví společnou liturgii, věnují se modlitbě a studiu. Všechny tyto prvky jejich života mají jeden cíl: kázání a spásu duší.

Bratři kněží a bratři spolupracovníci

Posláním řádu je kázáním přivádět lidi ke Kristu, napomáhat budování Kristova těla skrze svátosti víry. Protože služba slova a přisluhování svátostmi je úkolem kněží, přijímá většina bratří kněžské svěcení. Plnohodnotnými členy řádu jsou však i bratři spolupracovníci, kteří řeholním zasvěcením rozvíjejí své všeobecné kněžství vyplývající ze křtu. Jejich podíl na poslání řádu je různorodý podle talentů konkrétních bratří: starají se o praktické potřeby komunity (kuchař, sakristán, knihovník…), přebírají zodpovědné úkoly (ekonom kláštera, řízení různých děl), vyučují, hlásají evangelium.

Činnost

K hlavním dlouhodobým projektům českých dominikánů patří nakladatelství Krystal OP, vydávání teologické revue Salve, správa poutního místa v Jablonném v Podještědí se zvláštním zaměřením na pastoraci rodin, kulturně-vzdělávací platforma Dominikánská 8 v Praze a misijní činnost, jež probíhá především formou letních misií. Mezi další priority bratří patří práce s mládeží a působení na školách. Ve všech komunitách bratři zajišťují svátostnou pastoraci a duchovní doprovázení. Někteří se také věnují vedení exercicií a duchovenské službě ve vězení a nemocnicích.

Řeholní oděv

Hábit bratří se skládá z bílé tuniky, která je přepásána koženým opaskem, na jehož levé straně je zavěšen patnáctidesátkový růženec, ze škapulíře a kapuce. V zimním období do chóru a o slavnostních příležitostech nosí bratři černou kápu s kapucí.

Stát se dominikánem

Možná tě napadla myšlenka stát se dominikánem – bratrem kazatelem. Možná se touto myšlenkou zabýváš stále více a rád bys měl jasno o svém životním povolání. Kristův hlas, který člověk zaslechne, může překvapit, zaskočit, vzbudit nadšení… Touto zkušeností prošli všichni bratři. První krok, obrátit se na některého z bratří, se může zdát těžký. Povolání je však nutné správně rozlišit a rozhodnout se pro ně. Jsme připraveni ti v tom pomoci. Neváhej s důvěrou se na nás obrátit!

Je možné se také obrátit přímo na našeho otce Jana Rajlicha, který je promotorem pro povolání. Ten má na starosti kontakt a péči o ty, kteří přemýšlí o dominikánském způsobu života.

Promotor pro povolání

fr. Jan Rajlich OP
Klášter dominikánů Olomouc
Slovenská 14, 779 00 Olomouc
jan@op.cz

Etapy dominikánské formace

Etapy dominikánské formace slouží především k rozlišování: kandidát se seznamuje s dominikánským způsobem života, postupně si jej osvojuje a přitom rozlišuje, zda se v tomto způsobu života nachází. Bratři zodpovědní za formaci i celá komunita rozlišují, zda má kandidát předpoklady být dominikánem a zda je jeho povolání autentické.

Postulát
Vstupu do dominikánského řádu předchází postulát, což je doba strávená zčásti ve světě a zčásti v komunitě. Postulant – mladý muž, který žádá o vstup do řádu – prochází prvním rozlišováním svého povolání pod vedením jednoho z bratří. Část této doby (která obvykle trvá jeden rok) stráví ve světě a část v komunitě, aby mohl rozeznávat své povolání a mohl na něj svobodně odpovědět.

Noviciát
Noviciát je hlavním obdobím, kdy bratr rozlišuje své povolání. Začíná obláčkou – obřadem přijetí dominikánského hábitu v kruhu bratří. Hábit je znamením odhodlání následovat Krista ve stopách sv. Dominika, je znamením neustálé snahy o osobní obracení. Noviciát je společný pro bratry, kteří se chtějí stát kněžími, i pro bratry spolupracovníky. Trvá jeden rok pod vedením otce novicmistra, který pomáhá bratřím novicům růst v jejich povolání. Bratři novicové ještě nejsou členy řádu, ale žijí již v klášteře a účastní se života komunity.

První sliby
Složením prvních časných slibů na několik let se bratr skutečně stává řeholníkem. Zasvěcuje svůj život Bohu podle řehole sv. Augustina a stanov našeho řádu, zavazuje se žít podle evangelních rad poslušnosti, chudoby a čistoty. Bratři skládají první sliby buď jako bratři klerici, kteří se budou připravovat na kněžství, anebo jako bratři spolupracovníci.

Slavné sliby
Po několika letech časných slibů se bratr zasvěcuje Bohu až do smrti slavnými sliby. Ty se svým obsahem neliší od první profese, ale jako celoživotní závazek mají daleko větší váhu. Proto má také bratr se slavnými sliby větší díl odpovědnosti jak za vlastní formaci, tak za život celé komunity.

Jáhenské a kněžské svěcení
Přijetím jáhenského a o rok později kněžského svěcení bratr klerik završuje svou základní formaci, aby se plně věnoval svému povolání: kázání ke spáse duší. Do tohoto kázání spadá i vysluhování svátostí církve, nejčastěji jde o eucharistii a svátost smíření.

Trvalá formace
Dominikán nikdy není „hotový“, formace je jeho celoživotním úkolem. Spočívá v obnovování věrnosti řeholnímu způsobu života, vytrvalosti ve studiu i v úsilí o stálé lidské dozrávání v různých životních etapách.