Víra je neotřesitelný základ

Proč se nazýváme „věřící“? Nám věřícím byly svěřeny věci, které nemůžeme spatřit svýma tělesnýma očima. Tak veliké a hrozivé jsou a o tolik přesahují naši přirozenost. Rozum je nedokáže postihnout ani lidská řeč vyložit, dobře je zná pouze učení víry. Proto nám Bůh stvořil dvojí oči – oči tělesné a oči víry. Když přijdeš k posvátné křestní iniciaci, oči tělesné vidí vodu, oči víry poznávají Ducha. Ony první se dívají, jak se ponořuje tělo, tyto druhé, jak je pohřbíván starý člověk, ony, jak se omývá kůže, tyto, jak se očišťuje duše, ony, jak z vody vystupuje tělo, tyto poznávají, jak z této svaté očistné koupele vystupuje s leskem nový člověk. Ony vidí kněze, jak svrchu přikládá pravou ruku a dotýká se jejich hlavy, tyto pak zírají na velikého velekněze, jak z nebes natahuje neviditelnou pravici a dotýká se jejich hlavy. Není to přece člověk, kdo v tuto chvíli křtí, ale sám jednorozený Boží syn.

Co se událo s tělem Pánovým, to se děje i s naším. Vypadalo to sice tak, jako by se jeho hlavy dotýkal Jan, ale do proudu Jordánu ho přece přivedlo a ponořilo božské Slovo a Otcův hlas prohlašující shůry: „Toto je můj milovaný Syn“, a rovněž Duch svatý skrze své sestoupení. Toto se děje i s tvým tělem, protože křest je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Proto i Jan nás poučoval, že nás nekřtí člověk, ale Bůh: „Za mnou přichází mocnější než já, kterému nejsem hoden rozvázat řemínek u sandálů. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.“

Proto ani kněz při křtu neříká: „Křtím toho a toho,“ ale: „Ten a ten je křtěn ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého,“ a dává tím najevo, že nekřtí on, ale Otec a Syn a Duch svatý, jejichž jméno se vzývá. Proto se našemu dnešnímu vyznání říká víra a my vám ukládáme, abyste přede vším, co řeknete, řekli „Věřím“. Toto slovo je neotřesitelný základ, na kterém stojí pevná stavba. Proto také Pavel říká: „Ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že existuje,“ a proto také ty, když přicházíš k Bohu, nejprve věříš a potom vyslovuješ tato slova. Kdyby totiž tomu tak nebylo, nemohl bys říct ani pochopit nic dalšího.

výňatek z knihy Svatý Jan Chrysostomos: Křestní katecheze
právě vyšlo v nakladatelství Krystal OP