Ta malá zrníčka

Zamyšlení fr. Metoděje Němce OP k růžencovému měsíci říjnu.

Vzpomínám si na jednoho starého bratra ve Francii, jenž vyprávěl, že když nemůže v noci spát, modlí se růženec. Možná, že už měl pro takové chvíle zažitý reflex nahmatat prostě zrnka růžence a obrátit se v růžencových tajemstvích k Panně Marii. Podobně jako se děti v určitých situacích rády drží za ruku maminky, tak i mnohé děti Boží mají ve zvyku brát do ruky růženec a podávat tak ruku Matce církve, Matce milosrdenství, Matce božské milosti.

Obojí odpovídá řádu, který Bůh ustanovil. Jako Bůh rozhodl dávat vedení, oporu a pomoc dětem prostřednictvím jejich matek, tak i nás obdarovává skrze naší nebeskou Matku. Vždyť tu, kterou nebeský Otec „od počátku vyvolil a připravil za Matku svému Jednorozenému Synu“ a „daleko nade všechny andělské duchy a svaté ji podivuhodně zahrnul hojností všech darů udělenou z pokladnice božství“ (bl. Pius IX, Ineffabilis Deus), tu také určil za Matku těm, „které si napřed vyhlédl a předurčil, aby byli ve shodě s obrazem jeho Syna, aby tak on byl první z mnoha bratří“ (Řím 8, 29).

Nejen, že Maria porodila vtěleného Boha, Spasitele lidstva, ale také byla k jeho vykupitelskému dílu mimořádně přidružena, „zasloužila nám, co do vhodnosti, to, co nám Kristus zasloužil co do spravedlnosti“ (sv. Pius X, Ad Diem Illum). Zvláště je to patrné, když toto dílo vrcholí na kříži, pod nímž stojí Bohorodička v nejužším sjednocení se svým Synem, s jeho utrpením a obětí: „Nakolik byla schopna, obětovala svého Syna, takže lze říci že spolu s ním vykoupila lidský rod“ (Benedikt XV, Inter Sodalicia). A tak ta, která porodila Krista bez bolesti, plodí jeho učedníky a bratry v bolesti pod křížem, z něhož praví vtělený Bůh: „Ženo, hle, tvůj syn.“ Učedníkovi pak: „Hle, tvá Matka“ (Jan 19, 26–27).

Proto, opřeni o tato slova našeho Pána, utíkejme se často k naší dobré Matce v postoji a důvěře dítěte, které ví, jak moc potřebuje její pomoc. Zvláště růžencový měsíc říjen je příhodný, aby její děti braly do rukou zrnka desátků a kráčely tak ruku v ruce s mocnou Královnou posvátného růžence, vedeny Matkou dobré rady. Kdo by pochyboval o lásce a moudrosti mateřského srdce?

Uveřejněno jako úvodník v časopise RC Monitor, ročník XVII., číslo 20, 18. 10. 2020