Zprávy z Ukrajiny – staronoví představení v Kyjevě a ve Lvově

Kláštery v Kyjevě a Lvově mají staronové představené. Svých druhých mandátů se ujali 21. prosince kyjevský převor Petro Balog a 26. prosince lvovský představený Igor Gnius.

Bratři konventu Matky Boží v Kyjevě zvolili na druhý převorský mandát o. Petra Baloga. Ve středu 21. prosince v klášterní kapli se nový představený ujal úřadu a složil vyznání víry. Jak zdůraznil o. Jarosław Krawiec, ukrajinský provinční vikář, který jménem provinciála vykonal jeho ustanovení do úřadu, o. Petro se jako představený komunity musel potýkat s těžkými výzvami, které zasáhly Ukrajinu: nejprve Covid-19 a od 24. února válka Ruska proti Ukrajině. Vikář dodal: „Doufám, že se během druhého mandátu o. Petra všichni dočkáme konce války, vítězství a vytouženého míru.“

Otec Petro Balog se narodil roku 1977 v Mukačevě na Podkarpatské Rusi. Je teologem, ředitelem a vyučujícím Institutu náboženských věd sv. Tomáše Akvinského v Kyjevě (od roku 2019). V roce 1997 vstoupil do Řádu kazatelů a kněžské svěcení přijal roku 2004 v Kyjevě. Studoval ve Filosoficko-teologickém kolegiu otců dominikánů v Krakově, na dominikánské universitě Angelicum v Římě a na univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani, kde roku 2019 obhájil svou doktorskou práci na téma „Problém dvojí koinonie mezi církvemi kyjevské tradice na Ukrajině“, knižně vydanou dominikánským nakladatelstvím W drodze. Učí dogmatickou teologii v řeckokatolickém semináři v Kňažyčích u Kyjeva a v Teologickém institutu v Horodku (Kamenecko-Podolská diecéze, Ukrajina). Petro Balog OP je autorem knihy Віра шукає розуміння. Подорож стежками пізнання (Víra hledá porozumění. Putování po stezkách poznání) a redaktorem internetového časopisu Verbum. Navíc je v provinční radě a je promotorem pro spravedlnost a mír a plní úkol promotora pro stálou formaci a intelektuální život ve vikariátu Ukrajiny.

Provinciál polských dominikánů o. Łukasz Wiśniewski OP znovu jmenoval představeným Domu Nejsvětějšího Těla Kristova ve Lvově otce Igora Gniuse OP. Je to druhý mandát, který o. Igor bude muset plnit v těžké době války. V pondělí 26. prosince v klášterní kapli nový představený přijal jmenování a složil vyznání víry v přítomnosti komunity a o. Jarosława Krawce, provinčního vikáře Ukrajiny, který jménem provinciála vedl uvedení o. Igora do úřadu.

Bratři kazatelé jsou ve Lvově přítomní od roku 1260. Do 2. světové války byl lvovský klášter Božího Těla jedním z největších klášterů v tehdejším Polsku, a náš kostel ležící v historickém centru města pořád patří k nejokázalejším a nejkrásnějším chrámům Lvova. V současnosti jej užívají řeckokatolíci. Tři bratři dominikáni dnes sloužící ve Lvově bydlí v řeholním domě, kterým je byt v jednom z paneláků. Otcové slouží mše v Rosenově kapli a vedou společenství mládeže v budově původního semináře, nedaleko arcibiskupské kurie latinského ritu.

Otec Igor Gnius se narodil roku 1978 v Čortkově. Jako laik dokončil teologii na Katolické univerzitě v Lublinu, a poté roku 2004 vstoupil do polské dominikánské provincie. Roku 2009 složil slavné sliby a přijal kněžské svěcení v Tarnobrzegu, kde šest let sloužil ve farnosti. Má licenciát z teologie (Papežská univerzita Jana Pavla II. v Krakově). Po příjezdu na Ukrajinu žil v klášteře ve Lvově a poté v Kyjevě. Byl vyučujícím v dominikánském Institutu sv. Tomáše a také v řeckokatolickém semináři v Kňažycích u Kyjeva. Od roku 2019 je představeným komunity dominikánů ve Lvově. Pravidelně slouží mše v dominikánském ritu a je kaplanem sdružení věřících Una Voce Ukrajina.

Přeložil fr. Václav Veselský OP

Pokud chcete přispět na pomoc Ukrajině přímo přes tamní dominikány, budou Vám vděční oni i ti, kterým pomáhají!