Petr Jiří Frassati

muž osmi blahoslavenství

Soucit s chudými, starost o spásu duší, hluboká radost zakotvená v Bohu – tyto Dominikovy rysy ztvárnil svým životem dominikánský terciář bl. Petr Frassati.

Od dětství vynikal zbožností a láskou k chudým. Jeho cílem bylo žít věrně podle evangelia, v duchu blahoslavenství. Denně se modlil růženec, denně přistupoval ke svatému přijímání, co nejčastěji přicházel adorovat Nejsvětější svátost. Dělil se o všechno, co měl, angažoval se v mnoha křesťanských aktivitách, pomáhal nezaměstnaným a jejich rodinám. Za všech okolností si dokázal zachovat svobodu srdce, radostnost a lásku. Miloval přírodu, věnoval se sportu a umění, každému byl přítelem.

Je názorným dokladem toho, že opravdová zbožnost vede k plnosti života a radosti.

Život

Petr Jiří Frassati se narodil 6. dubna 1901 v Turíně. Jeho otec byl agnostik, matka byla věřící a skvělá vychovatelka dětí. Petr Jiří byl milovníkem přírody, alpinistou, sportovcem, veselým společníkem. Přestože pocházel z bohaté rodiny, dokázal si uprostřed zajištěného života uchovat svobodu srdce. Uměl se podělit o všechno, co měl, soucítil s chudými a nemocnými. Studoval gymnázium a polytechniku.

V roce 1921, jako student univerzity, vstoupil do třetího řádu sv. Dominika a přijal jméno Jeroným podle dominikána Jeronýma Savonaroly. Jeho dalšími vzory byla svatá Kateřina Sienská a svatý Tomáš Akvinský. Chápal, že jako terciář přebírá určitou odpovědnost za církev a za hlásání víry.

Myšlenka apoštolátu svatého Dominika jej nadchla. Chtěl pomáhat, pracovat pro spásu duší slovem, modlitbou, příkladem i dobrými skutky. Ve všem projevoval bezmeznou důvěru v Boha a jeho Prozřetelnost.

Životní zkoušky zvládal úspěšně a s odhodláním, ale zároveň velmi vyrovnaně, pokorně a radostně. Svůj volný čas zasvětil převážně práci ve prospěch bližních, chudých a opuštěných. Radostnost a lásku si zachoval i během krátké nemoci, kdy jeho tělo následkem akutní obrny postupně ochrnovalo.

Zemřel 4. července 1925 a byl pohřben v rodinné hrobce na městském hřbitově. V roce 1981 byly jeho neporušené ostatky přeneseny do turínské katedrály.

Beatifikoval jej 20. května 1990 papež Jan Pavel II. Je patronem mládeže, studentů a Katolické akce.

Citát

Ježíš ve svatém přijímání ke mně přichází a já se mu odvděčuji alespoň tím skromným způsobem, že ho navštěvuji v nemocných a chudých.

(Petr Jiří Frassati)