Patrik Kužela

Život

Narodil se ve Vlčnově u Uherského Brodu 16. listopadu 1915. Studoval na gymnáziu v Praze jako řádový juvenista. Vstoupil do řádu v Olomouci a 27. září 1936 složil řeholní sliby.

V noviciátu a v letech svého filosofického studia pracoval velmi houževnatě na zdokonalování své povahy a svého duchovního růstu. Představení jej vyslali na studia do zahraničí. Odejel v roce 1939 do Saulchoir v Belgii. O prázdninách 1940 se vrátil do Olomouce, a poněvadž se už potom nemohl dostat do ciziny, studoval zde. 29. června 1940 přijal v Olomouci jáhenské svěcení.

25. ledna 1941 byl zatčen a odvezen gestapem do bývalé vojenské věznice v Olomouci. Po vzniku protektorátu se přidal k hromadné žádosti Čechů v cizině o zavedení české čtvrthodinky ve francouzském rozhlase pro Čechy, usazené ve Francii a Belgii, protože jim bylo znemožněno poslouchat Prahu, jakmile se octla v nepřátelské Říši. Po obsazení Paříže se záznam o tom dostal do rukou Němcům a to stačilo, aby byl poslán do koncentračního tábora s označením RU – návrat nežádoucí. Zahynul v Osvětimi po krutém mučení 15. února 1942.

30. července 1947 byl Patriku Kuželovi – jako účastníku národního odboje – udělen prezidentem Edvardem Benešem Československý válečný kříž 1939 in memoriam „v uznání bojových zásluh, které získal v boji za osvobození Republiky československé“.

Citát

Uvědomuji si znenáhla jasněji, že stát se řeholníkem, vstoupit do kláštera není ještě opustit všecko – že samým vstupem jsem se zřekl jen z malé části světa. Zříci se toho, k čemu je člověk skoro lhostejný – to nic není. Ale zříci se sebe – tato veliká práce mi nastává, a nebýt vědomí, že milost bude pracovat se mnou, bylo by šílenství vůbec se do ní pouštět.

Myslím, že spolehlivým měřítkem pravého řeholního života by mohla být radost. Ne smyslová, živočišná, ale vnitřní radost nadpřirozená, jásavá, k jaké nás strhuje denně úvodní žalm „Venite, exultemus Domino“, a steré verše jiných žalmů v Oficiu. Otče, nedivím se, že u duší, které dospěly k veliké odevzdanosti, až jejich zájmy se takřka ztotožnily se zájmy Božími – že u nich se ta radost stupňovala až ve výskot a poskakování před archou jako u Davida, takže mohl nadšeně vyzývat celý svět: „Omnes gentes plaudite manibus – iubilate Deo in voce exultationis!“

(Patrik Kužela)

Dozvědět se více

Více informací: www.patrikkuzela.cz.

Medailon o Patriku Kuželovi odvysílala Česká televize v rámci Křesťanského magazínu 29. ledna 2017.