Mnišky

Mnišky představují kontemplativní část dominikánské rodiny, jejich místo je v samém srdci řádu. Jsou povolány v skrytosti naslouchat Božímu slovu, uvažovat o něm a vzývat ho. Ve jménu celého lidstva chválí a oslavují Boha a zároveň ho prosí, aby dovedl ke spáse každého člověka. Celým svým skrytým životem v Boží přítomnosti napomáhají účinnosti kázání bratří a sester řádu. Společným životem ve vzájemné lásce a odpuštění jsou pro své okolí znamením Božího milosrdenství a všeobecného smíření v Kristu.

Uherský Brod

Klášter mnišek Kazatelského řádu
Mariánské náměstí 61, 688 01 Uherský Brod
mnisky@op.cz

Praha-Lysolaje

Klášter mnišek Kazatelského řádu
Lysolajské údolí 106/21, 165 00 Praha 620
monialesop@volny.cz

Vznik a rozvoj

Předtím než Dominik založil první klášter bratří, zřizuje spolu s biskupem Diegem pravděpodobně koncem roku 1206 ženský klášter v Prouille. Původně byl určen pro dívky a ženy z katolických rodin, záhy v něm však našly útočiště také ženy obrácené z hereze. Sestry vedly kontemplativní život v přísné askezi, věnovaly se liturgické modlitbě a ruční práci uvnitř klauzury. Dominik jim svěřil specifický úkol: podporovat svým svatým životem a modlitbou putující kazatele. Tak se klášter stal srdcem svatého kázání.

Roku 1220 vznikl klášter sv. Sixta v Římě, kdy Dominik z pověření papeže Honoria III. zreformoval římské řeholnice, rok nato pak Dominik založil klášter v Madridu. Po Dominikově smrti byl zřízen klášter sv. Anežky v Boloni, jehož založení Dominik připravoval. Od 13. století se kláštery začaly šířit po celé Evropě. V roce 1277 existovalo již 58 klášterů, v roce 1358 jich bylo 157. Dnes je ve světě 219 klášterů a 2 773 mnišek (údaje z března 2013). Většina klášterů se nachází ve Španělsku a Itálii, narůstá ale také počet klášterů v Americe a Africe.

Dominikánské mnišky v českých zemích

Do Čech přišly první sestry již někdy kolem roku 1240. Ve 13. století zde vnikly čtyři kláštery, dalších pět ve 14. století. Část klášterů byla zničena za husitských válek, ostatní zrušil Josef II.

První klášter pak byl obnoven v dubnu 1948 zásluhou Metoděje Habáně v Ústí nad Labem. V únoru 1950 se mnišky přestěhovaly do Litoměřic, v září téhož roku však byly vyvezeny do internace. V říjnu 1990 se usadily v klášteře sv. Kříže ve Znojmě, odtud se v roce 2019 přestěhovaly do Uherského Brodu.

Na konci 80. let vznikla další komunita sester v Praze, která od roku 1990 sídlí v Praze-Lysolajích.

Činnost

Život mnišek se odehrává v klauzuře, je zasvěcen především modlitbě a slavení liturgie, část dne je vyhrazena práci. Sestry se věnují například překladatelské činnosti, připravují k vydání liturgické i jiné knihy, šijí mešní roucha, hábity a křestní roušky, malují ikony a pohlednice, vyrábějí růžence, zdobené svíce apod.

Sestry přijímají návštěvníky, kteří mohou v klášteře strávit čas v atmosféře ticha a modlitby. Všechny zájemce zvou ke slavení liturgie, které je veřejně přístupné pro každého. Je možné obracet se na ně s konkrétními prosbami o modlitbu.

Řeholní oděv

Oděv mnišek je znamením jejich zasvěcení a svědectvím jejich chudoby. Sestává z bílé tuniky s pásem a růžencem, z bílého škapulíře, černého závoje a černé kápy.

Svaté a blahoslavené

K svatým a blahoslaveným mniškám dominikánkám patří např.:

  • bl. Diana d’Andalo (1200–1236)
  • sv. Markéta Uherská (1242–1270)
  • sv. Anežka z Montepulciana (cca 1268–1317)
  • bl. Markéta Ebnerová (cca 1291–1351)
  • bl. Imelda Lambertiniová (cca 1320–1333)
  • bl. Klára Gambacortová (1362–1419)