List magistra Řádu o sv. Tomáši Akvinském

Svátek obrácení svatého Pavla

Goa, Indie, 25. ledna 2023

Prot. 50/22/677 Jubileum sv. Tomáše Akvinského

Drazí bratři a sestry dominikánské rodiny,

dne 18. července 2023 oslavíme 700. výročí svatořečení našeho ctěného bratra svatého Tomáše Akvinského, učitele církve, a 7. března 2024 si připomeneme 750. výročí jeho úmrtí. S vděčností si připomínáme, že v roce 1974 svatý Pavel VI. napsal apoštolský list Lumen Ecclesiae k 700. výročí úmrtí andělského učitele.

Abychom ještě více roznítili našeho ducha vděčnosti Pánu, dárci všech milostí, požádali jsme Svatý stolec o udělení plnomocných odpustků pro řádně disponované věřící, kteří se zúčastní eucharistického slavení pořádaného dominikánskou rodinou v našich kostelích a školách při významných příležitostech jubilea Tomáše Akvinského, a pro věřící, kteří se budou podílet na oslavách kanonizace a úmrtí svatého Tomáše Akvinského, a pro věřící, kteří se zúčastní poutě do kostelů, svatyní a oratoří pod jeho patronátem. Oslavy dvojího jubilea budou probíhat od 28. ledna 2023 do 28. ledna 2025. Prosíme o zajištění nezbytných katechezí o významu odpustků i o podmínkách, které předepsala svatá matka církev pro jejich důstojné přijetí.

Svatý Tomáš jako učitel církve zůstává i dnes pro nás vynikajícím vzorem a mistrem. Jak poznamenal svatý Pavel VI., andělský učitel považoval „vztah mezi celým stvořeným řádem a řádem náboženských pravd, a zvláště křesťanského poselství“ nikoliv za protiklad, nýbrž za určitý uspořádaný soulad: „Milost neumenšuje přirozenost, ale přivádí ji k naplnění, zatímco přirozenost je podřízena milosti, rozum víře a lidská láska lásce Boží.“ (Teologická suma I, q. 1, a. 8 ad 2.) Navíc ve věrnosti svatému Dominikovi, který buď hovořil s Bohem (modlitba) nebo o Bohu (kázání), Tomáš vyložil, jak udržovat v plodném napětí kontemplativní (tj. studium a společná modlitba) a apoštolský rozměr našeho dominikánského života: „Neboť stejně jako je lepší osvěcovat než jen svítit, tak je lepší rozdávat druhým plody kontemplace než pouze kontemplovat.“ (Teologická suma II-II, q. 188, a. 6.) S vědomím tohoto důležitého rozměru dominikánské spirituality nám naše generální kapituly připomínají, abychom vždy zachovávali harmonii a synergii mezi naším dominikánským životem a posláním.

Kéž nás oslava dvojího jubilea v životě svatého Tomáše pobízí, abychom Bohu a církvi sloužili s velkou oddaností a hlubokou pokorou, neboť Reginaldovi řekl: mihi videtur ut palea, „všechno, co jsem napsal, se mi jeví jako sláma“ – a nechť nehledáme na tomto světě jinou odměnu než být s Bohem, Domine, non nisi Te, „Pane, nic než tebe“.

Fr. Gerard Francisco Timoner III, OP

Magistr Řádu