Dekret udílející plnomocné odpustky u příležitosti oslav svatého Tomáše Akvinského

Apoštolská penitenciárie na základě pravomocí, kterou jí zcela zvláštním způsobem udělil náš nejsvětější Otec a pán v Kristu, pán František, z Boží prozřetelnosti papež, vzhledem k prosbám, které jí nedávno přednesl důstojný Gerard Francisco Timoner III, generální magistr Řádu bratří kazatelů, pro růst zbožnosti věřících a spásu duší laskavě uděluje u příležitosti slavnostních oslav ke cti svatého Tomáše Akvinského, které se budou konat mezi 28. lednem 2023 a 28. lednem 2025, z nebeských pokladů Církve plnomocné odpustky, které také mohou být přivlastněny na způsob přímluvy duším věřících přebývajícím v očistci. Mohou je za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysly Svatého otce) získat skutečně kající a láskou podnícení věřící, jestliže vykonají pouť do jakéhokoliv chrámu spojeného s Řádem bratří kazatelů a tam se zbožně zúčastní jubilejních obřadů nebo alespoň věnují vhodný čas zbožnému rozjímání, které zakončí modlitbou Páně, vyznáním víry a vzýváním Panny Marie a svatého Tomáše Akvinského.

Starší lidé, nemocní a ti, kteří z nějakého vážného důvodu nemohou opustit svůj domov, budou moci získat stejné plnomocné odpustky, pokud se po odvržení všech svých hříchů a s úmyslem co nejdříve splnit tři obvyklé podmínky duchovně zapojí do jubilejních oslav před obrazem svatého Tomáše Akvinského a nabídnou milosrdnému Bohu modlitby, bolesti a těžkosti svého života.

Aby se v pastorační lásce usnadnil přístup k Božímu odpuštění skrze moc klíčů Církve, tato Penitenciárie naléhavě vybízí kněze Řádu bratří kazatelů, aby se s pohotovým a velkorysým srdcem věnovali slavení svátosti smíření a často podávali svaté přijímání nemocným.

Tento dekret je platný pouze pro tyto oslavy svatého Tomáše Akvinského, a to bez ohledu na jakékoli okolnosti, které by tomu bránily.

Dáno v Římě z paláce Apoštolské penitenciárie dne 20. ledna 2023.

Maurus kard. Piacenza, Paenitentiarius maior

Christophorus Nykiel, Regens

Přeložil Štěpán Filip OP