AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Cesta k blahořečení paní Zdislavy

Zdislava z Lemberka zemřela v roce 1252 a byla pohřbena pod podlahou dominikánského klášterního kostela v Jablonném v Podještědí. Od chvíle její smrti přicházelo k jejímu hrobu velké množství lidí a uctívalo ji jako pomocnici chudých a hladových, jako léčitelku nemocných.

Cesta k beatifikaci Zdislavy z Lemberka však byla dlouhá. Oficiálnímu potvrzení její svatosti často zabránily historické události, ať už to byly husitské války a o něco později pronikání učení Martina Luthera z Německa. Teprve od poloviny 17. století začali dominikáni České provincie a zvláště bratři z kláštera v Jablonném systematicky připravovat oficiální schválení kultu Zdislavy z Lemberka. Tato činnost se zaměřila dvěma směry. Prvním bylo vyzdobení kostela a Zdislavina hrobu a druhým rozšíření kultu mezi lidmi.

V roce 1666 byly zaslány generálnímu představenému dominikánského řádu k posouzení různé důkazy o svatosti života paní Zdislavy. Zřejmě na základě těchto zpráv vylíčil v roce 1668 Zdislavin život P. Dominik Marchése v knize Sacro diario Domenicano. Kniha byla vydána v Neapoli. V roce 1686 bylo na jablonském magistrátě zjištěno 27 záznamů o zázračných uzdraveních na Zdislavinu přímluvu. Výpovědi byly svěřeny provinciálovi Antonínu Peretiovi, aby je doručil do Říma. Zprávy o zázracích u hrobu paní Zdislavy se stále množily. Proto se také o Zdislavě mluví i v knihách českých barokních spisovatelů, jako byli Jiří Plachý, Crugerius, Tanner i Bohuslav Balbín.

V roce 1691 podnikli dominikáni z Jablonného další kroky k posílení kultu Zdislavy. Tehdejší převor Hyacint Missenius napsal magistru řádu relaci o zázracích nad Zdislaviným hrobem. Literární činnost o Zdislavě z Lemberka zesílila zvláště ve 20. letech 18. století, kdy se v Římě jednalo o kanonizaci Jana Nepomuckého a dalších českých světců. Z tohoto období pochází i první samostatně vydaná legenda o Zdislavě s názvem Schutz und gnadenvolles Heiligtum … der sel. Zdislavas, kterou napsal v roce 1725 pražský dominikán Reginald Braun. Slavnou kanonizací Jana Nepomuckého se však Zdislavin kult ocitl poněkud ve stínu.

Na konci 17. století se stále více mluvilo o brzké beatifikaci Zdislavy z Lemberka. Bylo tedy třeba vybudovat odpovídající chrám. Nový majitel panství v Jablonném František Antonín Berka z Dubé, velký Zdislavin ctitel, dal v roce 1698 vyprojektovat známým vídeňským architektem Janem Lukášem Hildebrantem nový barokní chrám sv. Vavřince. 18. listopadu 1699 byl položen Berkou z Dubé základní kámen baroknímu chrámu. Barokní stavbě padly za oběť zbytky gotické stavby. Po smrti Berky z Dubé ve stavbě pokračovala nová majitelka panství hraběnka Rozálie Kinská. Tak byla v roce 1711 ukončena kupole a na ní postaven zlatý kříž. Ani hraběnka Kinská se však dokončení stavby nedočkala. Zemřela v roce 1714. Kostel byl vysvěcen 4. srpna 1729.

Josefínské reformy a další evropské události znovu pozastavily veškeré snahy o beatifikaci paní Zdislavy z Lemberka. Klášter dominikánů v Jablonném byl zrušen. Až v roce 1849 požádal o beatifikaci Zdislavy z Lemberka litoměřický biskup Augustin Bartoloměj Hille, avšak bezvýsledně. V roce 1895 požádal o potvrzení nepamětného kultu farář z Jablonného Josef Tschörch, který tak v podstatě dal impulz k beatifikačnímu procesu. Ve spolupráci litoměřického biskupa Jana Emanuela Schöbla, litoměřického kanovníka Josefa Štěrby a litoměřického dominikána Benedikta Kundráta byly vykonány všechny potřebné práce pro beatifikaci. Proces byl dokončen 6. září 1900 a dodán Kongregaci pro svatořečení do Říma. Kongregace vyjádřila souhlas k procesu 27. srpna 1907 a Pius X. 28. srpna 1907 Zdislavu blahořečil.

fr. Augustin Prokop OP

100. výročí blahořečení paní Zdislavy

Centenary of beatification of St. Zdislava (Zedislava)

This year, the Dominican family recalls the centenary of beatification of St. Zdislava of Lemberk. On 28 August, 1907, Pope Pius X. proclaimed Lady Zdislava blessed.

Zdislava of Lemberk died in 1252 and was buried under the floor of Dominican friars' church in Jablonne v Podjestedi. From the moment of her death many people kept coming to her tomb, venerating her as a helper of the poor and the hungry, a healer of the sick.

Nevertheless, the way to the beatification of Zdislava of Lemberk was long. Oficial recognition of her sanctity was often hindered by historical events, be it Hussite wars or the penetration of Martin Luther's teaching from Germany a bit later. It was only in the middle of 17th century that Dominicans of the Czech Province, especially brothers from the priory in Jablonne, began to prepare systematically for an official recognition of the cult of Zdislava of Lemberk. This activity developed in two ways. One was adorning of the church and Zdislava's tomb, and the other one was spreading her cult among people.

In 1666, the General superior of the Dominican Order received various proofs of Lady Zdislava's sanctity of life with a request for his appraisal. It was probably on the basis of these reports that Fr. Dominik Marchese depicted the life of Zdislava in 1668 in a book Sacro Diario Domenicano. The book was published in Naples. In 1686, accounts of 27 miraculous healings on the intercession of Zdislava were discovered in registers of the municipal authorities in Jablonne. The testimonies were entrusted to the provincial Antonin Pereti to be delivered to Rome. Reports of miracles at the tomb of Lady Zdislava became multiplied. That is why Zdislava is also mentioned in the books of Czech Baroque writers such as Jiri Plachy, Crugerius, Tanner, and Bohuslav Balbin.

In 1691, the Dominicans of Jablonne made further steps to support Zdislava's cult. The prior at that time, Hyacint Missenius, wrote to the Master of the Order a report about the miracles at Zdislava's tomb. Writings about Zdislava of Lemberk became more prolific especially in the 20's of the 18th century when the canonization of John Nepomuceni and other Czech saints was being prepared in Rome. From that time comes also the first separately published legend on Zdislava that is entitled "Schutz und gnadenvolles Heiligtum … der sel. Zdislavas" and was written in 1725 by a Prague Dominican Reginald Braun. However, with the solemn canonisation of John Nepomuceni somehow Zdislava's cult came to be in the shade.

Towards the end of 17th century there was more and more talk about a near beatification of Zdislava of Lemberk. So an appropriate church had to be built. Frantisek Antonin Berka of Duba, a new owner of the Jablonne estate and Zdislava's great admirer, had in 1698 a new Baroque church projected by the well-known Vienna architect Jan Lukas Hildebrant. On 18 November 1699, Berka of Duba laid the foundation stone to this Baroque church of St. Lawrence. The remnants of the former Gothic church fell victim to it. A new owner of the estate, countess Rozalie Kinska, continued the building after the death of Berka of Duba. Thus the dome was completed in 1711 and a golden cross erected on the top of it. But not even the countess Kinska lived to see the construction finished. She died in 1714. The church was consecrated on 4 August 1729.

The Josephinian reforms and other European events again stopped for a while every attempt at beatification of Lady Zdislava of Lemberk. The Dominican priory in Jablonne was suppressed. Only in 1849 the bishop of Leitmeritz, Augustin Bartolomej Hille, asked for the beatification of Zdislava of Lemberk but without any result. In 1895 the parish priest of Jablonne, Josef Tschörch, asked for confirmation of the cult from time immemorial, and in doing so he in fact gave an impuls for starting the beatification process. In collaboration with the bishop of Leitmeritz Jan Emanuel Schöbl, a Leitmeritz canon Josef Sterba, and a Dominican from Leitmeritz, Benedikt Kundrat, every work needed for the beatification was done. The process was completed on 6 September 1900 and passed on to the Congregation for the causes of saints in Rome. The Congregation approved the process on 27 August 1907, and Pius X proclaimed Zdislava blessed on 28 August 1907.

Fr. Augustin Prokop OP

The main pilgrimage to St. Zdislava to Jablonne in Podjestedi is held on 26 May 2007.

100. výročí blahořečení paní Zdislavy