AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dokumenty

Řehole sv. Augustina

LCO

Generální kapituly

Statuty

Dopisy magistra řádu

Další dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Statut Generálního studia

Text ve znění po schválení akt provinční kapituly z r. 2006

1. Generální studium (dále jen „GS“) je badatelskou a vzdělávací institucí české dominikánské provincie.

2. GS v sobě slučuje středisko institučních studií, středisko vyšších studií (s programem studia k lektorátu) a středisko trvalé formace (srov. LCO č. 91 – 92).

3. Sídlem GS je konvent v Olomouci.

4. Zřízení dalších středisek institučních studií je v kompetenci provinciála s radou.

5. Provinciálovi náleží ve vztahu ke GS a jeho střediskům vše, co určuje LCO.

6. Regentovi studia náleží ve vztahu ke GS a jeho střediskům vše, co určuje LCO, jakož i generální a provinční rozvrhy studia. Jeho úkoly a pravomoci jsou:
a) vyjadřuje se po projednání v komisi pro intelektuální život ke zřízení, zrušení a přemístění středisek GS;
b) navrhuje provinciálovi po projednání s komisí pro intelektuální život jmenování lektorů;
c) doporučuje provinciálovi doplňkové studium bratří mimo provincii;
d) pokud teologická fakulta nemá přijímací řízení, jmenuje přijímací komisi a přijímá uchazeče doporučené řádem;
e) povoluje jinou formu studia než na CMTF UP v Olomouci;
f) pověřuje některého z lektorů nebo externích spolupracovníků vedením lektorské práce, jmenuje recenzenty lektorské práce, potvrzuje uznání obhájené licenciátní práce jako práce lektorské;
g) určuje obor stálého studia ne sezónu a koordinuje stálé studium ve spolupráci s promotorem pro trvalou formaci bratří;

7. Moderátor GS řídí technicky a administrativně chod GS, zodpovídá za jeho hospodaření, organizuje studium a zkoušky. Má tyto pravomoci:
a) předsedá schůzkám moderatoria a lektorů;
b) rozhoduje o doplňujícím programu studentů institučního studia na jednotlivé akademické roky a o případném ukončení některého oboru zkouškou;
c) jmenuje zkušební komise ke zkoušce opravňující zpovídat a k lektorátu a předsedá jim;
d) podepisuje osvědčení o vykonaných závěrečných zkouškách.
Jeho zástupcem je vicemoderátor jmenovaný provinciálem s radou a plnící všechny úkoly moderátora za jeho nepřítomnosti nebo neschopnosti konat svůj úkol a pomáhá mu v rozsahu, který určí moderátor.

8. Agendu GS a pokladnu vede sekretář GS jmenovaný moderátorem GS. Sekretářem může být i student GS.

9. Jednoho z lektorů může moderátor GS jmenovat koordinátorem. Jeho úkolem je individuální pedagogické vedení studentů, zejména pomoc při výběru volitelných a nepovinných předmětů, příp. také studijních větví a specializací, pokud by byly zavedeny, a doporučuje konzultanty k různým písemným pracem. Stará se též o sladění doplňujících tematických okruhů s přednáškami a semináři na fakultě. Tuto činnost může vykonávat sám moderátor GS.

10. Lektoři Generálního studia se scházejí nejméně jednou ročně na konci akademického roku k vyhodnocení výsledků práce a k poradě o činnostech na příští akademický rok.

11. Moderatorium (moderátor GS a dva jím určení lektoři GS) plní úlohu poradního sboru během roku v neodkladných záležitostech, aniž by zasahovalo do rozhodnutí plenárního zasedání lektorů GS.

12. Instituční studium i doplňkové studium a zkoušky k němu probíhají podle Generálního a Provinčního rozvrhu studia.

13. GS pomáhá regentovi studia, promotorovi pro trvalou formaci a lektorům konventů ve stálém studiu bratří prostřednictvím svých lektorů. Studium probíhá podle Generálního a Provinčního rozvrhu studia.