AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Salve 2/2008 – hudba a liturgie

Nové číslo revue Salve (2/2008) je věnováno vztahu hudby a liturgie. Hudba, jakožto prostředek dialogu s Bohem, má v liturgii zcela výjimečnou roli. Jedním - i když rozhodně ne jediným - z jejích úkolů je být "nositelkou" slova. Zde má zvláště od poslední liturgické reformy II. vatikánského koncilu původ tolik diskutovaná otázka po aktivní účasti věřících na liturgické hudbě. "Jak spojit jejich touhu po spoluúčasti na liturgii s požadavkem umělecké úrovně?" Reformy koncilu ale nejsou jediným zdrojem nových pochybností. Za zcela praktickou úvahou, jako např. "Jakou hudbu můžeme v kostele hrát?", stojí otázka "Co to vlastně je, a zda vůbec je nějaká sakrální hudba?"

Podobně jako v číslech Salve věnovaných sakrální architektuře (4/2004) a teologii a výtvarnému umění (1/2007) se i v tomto čísle dále otevírají otázky vztahu starého a nového, tradice a jejího vývoje, napětí mezi "služebností" umění v liturgii a snahou o jeho nejvyšší kvalitu, konfliktu požadavku srozumitelnosti a jednoduchosti a zároveň imperativu "poslušnosti vnitřní výzvě" autora, má-li se jednat o skutečné umění. To ovšem vyvolává základní otázku o jeho smyslu, protože umění nelze redukovat jen na jeho "dekorativní, zkrášlovací či vyprávěcí" funkci.

Úvodní studie kardinála Josepha Ratzingera reaguje na zpochybňování místa umění v liturgii a nastiňuje dějiny diskuzí o liturgické hudbě od prvních staletí. Článek Františka Kunetky SDB ukazuje složitá hledání adekvátního uchopení otázky hudby a jejího církevního pojmosloví v dokumentech magisteria 20. století. Německý jezuita Friedhelm Mennekes ukazuje ve svém textu varhany jako avantgardní, protože ve svém vývoji nikdy neukončitelný hudební nástroj. Rolí varhan není jen doprovázet zpívané slovo, vstupují do liturgie jako samostatný hlas. Jako pars pro toto jsou zde představeny osobnosti dvou významných katolických varhaníků a skladatelů 20. století, nedávno zesnulého Petra Ebena a Oliviera Messiaena, jehož sté výročí od narození připadá na letošní rok. Příspěvek bratra Émila zachycuje teologickou reflexi spirituálních aspektů zpěvů z Taizé, obohacenou osobním svědectvím známého filozofa Paula Ricoeura. Číslo Salve uzavírá rozhovor o zpěvu žalmů s otcem Mikulášem, novicmistrem a kantorem v trapistickém klášteře v Sept-Fons.

Více informací na salve.op.cz